AVIZIER - Spital CF Oradea

Print
PDF

Despre noi

1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI

Spitalul Clinic C.F. Oradea este o unitate sanitară reprezentativă şi complexă a judeţului Bihor, care, din punct de vedere al clasificării teritoriale este un spital judetean, după criteriul specialităţii este un spital general, după criteriul educaţional este un spital clinic cu secţii clinice, după criteriul proprietăţii este un spital public,iar dupa categorie este de categ

Unitatea este autorizată sanitar şi deţine autorizaţie de mediu având plan de conformare trimestrul III 2012.

Spitalul Clinic C.F. Oradea oferă asistenţă medicală pentru bolnavii acuţi şi cronici din Oradea (peste 200.000 locuitori) respectiv din jud. Bihor (peste 600.000 locuitori) precum şi pentru bolnavii din judeţele limitrofe.

Activitatea medicală şi administrativă a unităţii se desfăşoară în patru clădiri distincte: Staţionar Oradea, Punct de lucru Satu Mare, Ambulator de Specialitate Oradea şi Ambulator de Specialitate Satu Mare.

Staţionarul Oradea este situat în Oradea, str. Republicii, nr. 56 şi a fost dat în folosinţă în anul 1954.

Staţionarul Oradea cuprinde 131 paturi, structurate în 3 secţii şi 9 compartimente, deservite de 2 laboratoare. De asemenea, în cadrul Staţionarului Oradea funcţionează Camera de Garda .

Pe baza acestei structuri sunt deservite o bună parte din urgenţele municipiului Oradea şi jud. Bihor.

Punctul de lucru Satu Mare este situat în Satu Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, parter. Imobilul este o clădire de patrimoniu, structurata pe doua nivele, etajul unu fiind ocupat de Liceul I.C. Brătianu.

Staţionarul Satu Mare funcţionează din 1954 cu un compartiment de medicină internă, cuprinzând 12 paturi, deservite de 2 laboratoare de explorări paraclinice.

Ambulatoriul de Specialitate Oradea situat în Oradea, str. Republicii, nr. 56, dat în folosinţă în anul 1975, este destinat asistenţei medicale din ambulatoriul spitalului.

Cele 11 specialităţi medicale sunt structurate în 11 cabinete, deservite de 2 laboratoare de investigatii paraclinice de laborator si radiologie, un compartiment de sterilizare ,un cabinet de explorări funcţionale si un compartiment de statistica medicala,siguranta circulatiei,evidenta medicala.

Tot în acest imobil se regăseşte administraţia spitalului asigurata de 12 servicii tehnico-administrative.

Ambulatoriul de specialitate Satu Mare este situat în Satu Mare, str. Vasile Lucaciu, nr.1 şi funcţionează din 1954.

Este structurat în 7 cabinete medicale, 2 laboratoare de investigaţii paraclinice, un compartiment sterilizare, un cabinet de balneologie şi recuperare ,compartiment de statistica medicala,siguranta circulatiei,evidenta medicala si un compartiment administrativ.

Ambulatoriul deserveşte personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei din judeţul Satu Mare precum şi judeţele limitrofe.

2 SERVICII MEDICALE OFERITE

Structura organizatorică a Spitalului Clinic C.F. Oradea în 2012

Secţii cu paturi

Secţie / compartiment

Nr. pat

Secţia clinică Medicină Internă

din care:

- Compartiment Neurogie

- Compartiment Gastroenterologie

- Compartiment Exterior Satu Mare

- Compartiment Cronici

- Compartiment Spitalizare de zi

55

 

6

6

12

6

3

Secţia clinică Cardiologie

din care:

Compartiment Cronici

Compartiment Spitalizare de zi

43

 

6

3

Secţia Chirurgie Generală

din care:

- Compartiment O.R.L.

25

 

6

- Compartiment de Terapie Intensivă

12

TOTAL

131

Alte Structuri

Camera de gardă, Laboratoare de radiologie şi imagistică medicală, Laboratoare de analize medicale, Ambulatorii de specialitate cu cabinete de medicină internă, medicina muncii, cardiologie, oftalmologie, o.r.l., neuro-psihiatrie,chirurgie generală, ginecologie, explorări funcţionale,gastroenterologie, balneo-fizioterapie, Compartiment sterilizare, Servicii tehnico-administrative.

Investigaţii şi terapii cu aparatură de înaltă performanţă:

Explorări cardiovasculare, Analizoare biochimie şi hematologie, Aparate de radiologie şi imagistică medicală.

INDICATORI PE STRUCTURI CLINICE ÎN ANUL 2011

Denumire paturi

Nr. pacienţi

Nr. zi spit.

Nr. paturi

Rata utiliz. pat

Durata spitalizare

Cardiologie

1906

12853

40

321,32

6,74

Interne

1923

13373

52

257,17

6,95

Chirurgie

695

4966

25

198,64

7,14

Total

4524

31192

117

266,60

6,89

Se poate observa din indicatorii prezentaţi mai sus faptul că realizările sunt aproape de mediile naţionale: - rata utilizare optimă la spital clinic = 289,6

- durata medie spitalizare naţională = 7,21

3.RESURSE UMANE

Activitatea Spitalului Clinic C.F. Oradea beneficiază de contribuţia a peste 21 medici de înaltă calificare, dintre care 7 sunt cadre universitare, care asigură atât instruirea studenţilor în medicină, cât şi pregătirea de specialitate a numeroşi medici stagiari şi rezidenţi. Structura pe categorii de personal este următoarea:

Categorie de personal

Contract

Vacant

 

Medici

21

14

35

Alt pers. san. sup.

7

1

8

Pers. san. mediu

71

20,5

91,5

Pers. san. auxiliar

28,5

5

33,5

Pers. TA

19

3

22

Pers. muncitor+portari

7

1

8

Total stat funcţii

153,5

44,5

198

Indicatori ai resurselor umane

Indicator

Realizat

Media/ţară

A.1. Număr mediu de bolnavi externaţi / medic

301,00

237,30

A.2. Număr mediu de bolnavi externaţi / asistentă medicală

119,00

87,00

A.3. Proporţia medicilor din totalul personalului

13,72%

13,65%

A.4. Proporţia personalului medical din spital din totalul personalului angajat al spitalului

83,06%

82,56%

A.5. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

18,24%

13,85%

A.6. Număr mediu de consultaţii pe medic în camera de gardă

30,77

4. DEZVOLTARE, MODERNIZARE ,DOTARI

4.1. In domeniul strategiei serviciilor medicale:

Elaborarea, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului, impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical si structurarea pe etape anuale, evaluate la sfarsitul fiecarui an financiar.

Aprobarea planului anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical.

Aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita .

Cresterea continua a indicelui Case – mix.

4.2. In domeniul managementului economico-financiar :

Aprobarea Planului anual de achizitii publice si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe fiecare an si cuprinderea in acestea a acelor obiective propuse;

Dotarea spitalului cu aparatura moderna din veniturile proprii :

Microscop binocular 2 buc

Electrocauter 1 buc

Centrifuga laborator 1 buc

Analizor urina 1 buc

Autorefractometru computerizat 1 buc

Distilator farmacie 1 buc

Server pentru aplicatia informatica 1buc

Pentru anul 2012 se are in vedere achizitionarea tot din veniturile proprii ale spitalului urmatoarele echipamente:

-coagulometru

-monitor holter T.A.si E.K.G.

-trusa laparoscopica O.R.L.

-instalatia de sterilizare

Lucrari de reparatii capitale si modernizare a cladirii spitalului nu se pot efectua datorita cererii de retrocedare depuse in anul 2006.

Lucrarile de reparatii curente pentru buna desfasurare a actului medical efectuate in ultimii 3 ani sunt urmatoarele :

-Lucrari de imbracare a podelelor si peretilor pentru compartimentul de cronici.

-Lucrari de inlocuire a geamurilor de lemn din ambulatoriul de specialitate.

-Lucrari de ignifugare a materialelor lemnoase din acoperisul spitalului.

-Lucrari de reparatie avarie instalatie hidranti apa rece.

Dezvoltarea softului integrat la nivelul spitalului si cuprinderea treptata a tuturor activitatilor desfasurate in spital;

Cresterea eficientei spitalului;

Imbunatatirea resurselor financiare prin identificarea de noi surse care sa asigure cresterea procentului veniturilor proprii realizate din totalul veniturilor spitalului ;

Reducerea costurilor medii la nivel de sectii;

4. 3. In domeniul managementului performantei si calitatii serviciilor:

Intreprinderea masurilor necesare de urmarire si de crestere a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public,

Crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;

Implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

Realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, activitatea coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;

Negocierea si incheierea de protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;

Cresterea calitatii conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

Urmarirea si ridicarea modului de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului precum si urgentarea luarii de masuri atunci cand se constata incalcarea acestora;

4.4. In domeniul managementului resurselor umane:

Actualizarea Regulamentului Intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat de fiecare data cind apar situatii noi;

Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor din cadrul comitetului director si incheierea contractului de administrare cu acestia;

Ridicarea gradului de rigurozitate in ceea ce priveste evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului aflat in subordine directa, conform structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-au facut;

Largirea cadrului de acoperire a personalului prin cuprinderea a mai multi angajati in Planul de formare si perfectionare a personalului;

Negocierea si incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de spital;

Urmarirea modului de incheiere a asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine in asa fel incit sa nu fie incalcata legislatia din acest domeniu;

4.5. In domeniul managementului administrativ:

Cresterea modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte;

Desfasurarea pe toate caile a unor activitati de loby pe linga factorii de decizie politici pentru rezolvarea situatiei juridice a cladirii spitalului;

Obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege;

Respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

Promptitudine in activitatea de prezentarea a unor informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

Organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege;

Organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului si postarea pe pagina de webb a spitalului a chestionarului de satisfacerea a nevoilor pacientului;

Elaborarea impreuna cu comitetul director, a planului de actiune pentru situatii speciale si de asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare;

Curs BNR