INVITAŢIE DE PARTICIPARE   
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura achiziţie directă – servicii de spalatorie si curatatorie
Valoarea maxima a contractului atribuit: 28.000,00  ron, fără TVA, reprezentând echivalentul în lei a 6262.44  euro,
Codul CPV: 9831000-1, servicii de spalatorie si curatatorie uscata
Sursa de finanţare:  fonduri proprii
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
Obiectul achiziţiei directe: furnizare servicii spalatorie si curatatorie
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică


CAIET DE SARCINI
IN VEDEREA ACHIZITIEI DIRECTE A CONTRACTULUI DE
SERVICII DE SPALATORIE SI CURATATORIE COD CPV: 9831000-1

Procedura organizata de autoritatea contractanta Spitalul Clinic Cf Oradea:
Selectie de oferte,procedura aplicata fiind achizitia directa(studiu de piata) in conformitate cu prev,art,19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prestatorul va presta serviciile de spalatorie si curatatorie uscata cu utilaje si echipamente proprii, , denumit in continuare “spalatorie” pentru o perioada de 12 luni .
Termenul de depunere a documentatiei privind conditiile de calificare, propunere tehnica respectiv propunerea financiara este 30.09.2013 ora 10.
Acestea se depun la sediul Spitalului Clinic CF Oradea , Str. Republicii Nr. 56, Jud. Bihor, Cod Postal 410159. Modul de prezentare Numarul de exemplare depuse: 1 exemplar Documentele vor fi introduse in plicuri distincte, marcate corespunzator, respectiv: Plicul 1: ¦ Documentele de calificare: toate documentele solicitate Plicul 2 ¦ Propunerea tehnica ¦ Propunerea financiara . Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Plicul exterior trebuie sa fie marcat astfel: – adresa autoritatii contractante ; – titlul Servicii dde spalatorie si curatatorie

Criteriul de atribuire al contractului este “pretul cel mai scazut”.
In vederea calificari la procedura de selectie de oferte, operatorii economici sunt obligati sa prezinte urmatoarele:
a)    Documentele care dovedesc eligibilitatea
-Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in termen si din care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local sau declaratie pe proprie raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau bugetul local.
– Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca respecta in totalitate prevederile Ordinului M.S. nr. 1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalare in unitatile medicale cu paturi si ale Ordinului M.S.P. 914/2006 .
b) Criterii de calificare privind situatia economica- financiara si capacitatea tehnica
si profesionala a operatorilor economici.
-Certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerţului sau de Camera de Comerţ şi Industrie;
– Act constitutiv precum si toate actele aditionale aferente;
– Certificat de inregistrare fiscala (copie);
– Declaratie privind dotarile si echipamentele folosite in procesul de spalare si curatare a inventarului moale-va prezenta si copie xerox dupa cartile tehnice ale utilajelor respective;
– Informatii referitoare la personalul de specialitate-copie dupa contractele de munca;
– Autoritatea contractanta va efectua o vizita in vederea evaluarii utilajelor folosite de catre prestator;
-Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii;

: Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare
1. Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.
Ofertantul va elabora oferta tehnica, tinand sema de specificul caietului de sarcini:
a. o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor (prespalare, spalare, dezinfectare, uscare, calcare, ambalare, depozitare si transport);
b. activitatile si sarcinile concrete incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor;
c. declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a presta serviciul de spalare a inventarului moale din spital in deplina
concordanta cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 1025/2000 ;
d. alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Ofertantul va obtine de la institutiile abilitate avize si autorizatii privind activitatile de Protectia Muncii, PSI si Protectia Mediului, in vigoare la data incheierii Contractului de Furnizare Servicii si actualizarea acestora pe toata durata contractului;
Obligatii generale ale prestatorului:
– prestatorul se obliga sa asigure capacitati de spalare de minim 3500 de kg/luna; Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, vor fi conform legislatiei romane in vigoare si standardelor europene. Prestatorul va utiliza pentru prestarea serviciilor echipamente care sa fie dotate cu dispozitive electronice privind timpul de spalare si dezinfectie.
– prestatorul se obliga sa asigure delimitarea stricta a circuitelor de lenjerie murdara si respectiv curata conform normelor sanitare in vigoare;
– prestatorul se obliga sa asigure accesul din exterior catre cele doua spatii functionale – cea murdara si cea curata prin doua intrari separate;
– prestatorul se obliga sa asigure organizarea celor doua spatii functionale tinand cont de toate normele sanitare in vigoare;
– prestatorul se obliga sa asigure gestionarea stocului de lenjerie existenta printr-o evidenta stricta, care sa excluda posibilitatea sustragerii lenjeriei din incinta unitatii sanitare si sa raspunda de predarea-primirea lenjeriei murdare, respectiv a celei curate, prin procese verbale de predare-primire;
– prestatorul se obliga sa ofere un program de functionare si transport la si de la autoritatea contractanta;
– prestatorul se obliga sa constituie un stoc de piese de schimb si consumabile, cu utilajele ce vor deservi spalatoria, disponibil din momentul si pe toata durata derularii contractului;
– prestatorul se obliga sa asigure servicii de spalare, dezinfectie, spalare si calcare conform standardelor existente pentru unitatile sanitare prin instituirea management al calitatii pentru a indeplini standarele calitative cerute de autoritatea contractanta;
– prestatorul se obliga sa asigure termenele de predare-primire a lenjeriei (conform graficului intocmit de autoritatea contractanta);
– prestatorul se obliga sa asigure un mod de ambalare diferentiat in functie de procesul tehnologic la care este supus inventarul moale in saci textili ce se deschid singuri in masina de spalat (lenjerie de pat, halate, campuri operatorii etc.);
– prestatorul se obliga sa asigure verificare periodica a produsului finit prin testari microbiologice realizate in laboratoare autorizate, pe cheltuiala sa precum si punerea rezultatului analizei la dispozitia achizitorului;
Procesul de colectare a inventarului moale:
– prestatorul trebuie sa asigure colectarea lenjeriei murdare in saci de preferinta panza care se desfac direct in masina de spalat.
– prestatorul va colecta inventarul moale murdar de la sediul  achizitorului:
– prestatorul va prelua inventarul moale murdar,de la sediul achizitorului:
– prestatorul va prelua inventarul moale murdar de la sectile spitalului, intocminduse in acest sens un bon de predare-primire, in care se va specifica in mod obligatoriu categoria inventarului moale, numarul de bucati pe fiecare categorie precum si numarul de kg.
Procesul de transport a inventarului moale:
– transportul de la beneficiar la prestator se face cu mijloace auto de transport asigurate de prestador si autorizate in acest sens;
– transportul lenjeriei murdare si a celei curate la/de la autoritatea contractanta trebuie sa se faca cu mijloace de transport diferite sau cu acelasi mijloc de transport dar respectandu-se in mod strict un program de dezinfectie a mijlocului de transport dupa efectuarea fiecarui tip de transport lenjerie murdara, program stabilit de SSCIN pentru a evita riscul contaminarii, si autorizate sanitar si in conformitate cu Ord. M.S. nr. 1025/2000;
– vor fi transportate rufele curate dupa care cele murdare, facandu-se ulterior dezinfectia masinii
Procesul de spalare a inventarului moale:
– prestatorul trebuie sa asigure servicii de spalat, scos pete, apretat, amabalat in pungi de plastic si transport gratuit atat la colectare cat si la returnare a reperelor din cadrul sectiilor spitalului pentru cantitati lunare de aproximativ 1000 de kg.
Rufele se predau la kg si se primesc la kg.
– prestatia se va efectua pentru urmatoarele repere: lenjerie de pat (cearceaf plic, cearceaf pat, fata de perna), fete de masa, prosoape, camasi noapte, paturi, halate molton, huse, perdele, uniforme medici si personal auxiliar, albe si colorate, campuri de operatie.
– prestarea serviciilor de spalare se desfasoara la sediul prestatorului la cel mult 3 zile in cantitatile puse la dispozitie de beneficiar cu asigurarea transportului acestora gratuit atat la colectare cat si la livrare.
– spalarea trebuie sa asigure in mod obligatoriu dezinfectia termica si chimica a lenjeriei si scoaterea tuturor petelor in special a petelor de sange.
– uniformele calcate, apretate si ambalate corespunzator in colete
– ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje de abur pentru fierberea rufelor sub
presiune la max1150 C.
– procesul de spălare se va face cu utilaje proprii ale prestatorului, performante ce corespund normelor in vigoare privind spalarea rufelor contaminate din cadrul unitatilor medicale .
– operatorul trebuie sa prezinte achizitorului specificatiile tehnice ale masinilor si utilajelor precum si alte echipamente care vor duce la indeplinirea contractului.
– se va avea in vedere ca maşinile de spălat să corespundă pentru condiţiile de spălare adulţi (septic şi aseptic),
– se va avea in vedere ca dozarea materialelor de spalat sa asigure spalarea, sa nu distruga si sa nu deterioreze tesatura. Raspunderea pentru utilizarea detergentilor si a solutiilor pentru scoaterea petelor revine in totalitate prestatorului iar folosirea acestora se va face conform legilor in vigoare in concentratiile si temperaturile stabilite in fise tehnice de utilizare.
– lipsurile constatate la primirea articolelor (lenjerie, halate, uniforme etc.) de la spalare vor fi suportate de prestator.
– Masina ce trebuiesc sa indeplineasca contractul. masina de spalat separata pentru sectiile cu risc, chirurgicale si blocul operator spital 125 paturi +bloc operator OG;
– prestatorul se oblige sa asigure prelucrarea separat a lenjeriei pe categorii:
a. rufe ce necesita fierbere;
b. rufe din blocul operator;
d. uniformele personalului
– prestatorul se obliga sa asigure folosirea in procesul de spalare, a detergentilor, aditivilor si dezinfectantilor chimici ceruti de autoritatea contractanta si avizati de Ministerul Sanatatii (dozarea acestora sa se faca si electronic); Prestatorul se obliga ca substantele folosite pentru spalare si dezinfectie sa fie autorizate de
Ministerul Sanatatii, ecologice si sa corespunda standardelor CE de calitate.
– in procesul de spalare a inventarului moale, prestatorul va folosi detergent cu spumare redusa pentru spalarea tesaturilor in masini de spalat automate care:
1. sa nu fie toxic;
2. sa aiba un spectru larg de actiune;
3. sa nu contina aldehide ;
4. sa aiba un continut de enzime de minim 1%;
5. sa aiba un continut de substante active de minim 11%;
6. sa aiba o buna compatibilatate cu majoritatea tesaturilor;
7. sa fie avizate de M.S.;
8. sa prezinte certificate privind implementarea unui sistem de management al calitatii;
9. sa prezinte fisa tehnica de la producator tradusa in limba romana, legalizata;
10.sa prezinte contractul incheiat cu producatorul sau importatorul din care sa rezulte si valabilitatea contractului de furnizare detergenti.
Procesul de uscare a inventarului moale:
– Procesul de uscare trebuie să se facă in maşini de uscare performante, incălzite cu abur industrial/electric, gaz .
– Operatorul trebuie sa prezinte achizitorului specificatiile tehnice ale masinilor care vor indeplini contractul.
Procesul de calcare a inventarului moale:
– Procesul de călcare şi uscare trebuie sa se faca cu utilaje specializate calandru (calcarea trebuie sa fie facuta la o temperatura de 170 grade Celsius ), presa, fier de calcat
– Operatorul trebuie sa prezinte achizitorului specificatiile tehnice ale masinilor care vor indeplini contractul .
– Cearsaful de pat si cearsaful plic trebuie calcat la calandru. Uniformele, halatele, aleze, etc. trebuiesc finistate la presa, statie de calcat si manechin industrial.
Procesul de ambalare a inventarului moale:
– Rufele vor fi ambalate in saci de plastic/ pungi de polietilena de culoare alba sau transparenta etansate prin lipire termica asfel incat sa poata fi prevenita contaminarea acestora.
Procesul de predare a inventarului moale:
– Predarea lenjeriei uscate si calcate de la depozit catre sectii, se va face in pungi de polietilenă de culoare albă sau transparentă etanşate prin lipire, intocmindu-se in acest sens un bon de primire a inventarului moale, bon in care se va specifica numarul si tipul de inventar moale primit precum si starea inventarului receptionat. In cazul in care se va constata ca inventarul moale prezinta pete sau nu este spalat corespunzator, acesta se va returna prestatorului in vederea remedierii, fara ca prestatorul sa factureze serviciul prestat.
– In cazul in care se constata deteriorari / rupturi ale materialului , acestea vor fi
consemnate in bonul de primire , intocmindu-se o propunere de casare .
Verificarea si validarea serviciilor de spalatorie se face prin controlul de catre
achizitor al calitatii si cantitatii prin
– urmarirea cu strictete a prescriptiilor standardelor de stat, documentatiilor tehnice si a documentelor interne ale unitatilor medicale;
-controlarea starii de curatenie a mijloacelor de transport destinate lenjeriei ce urmeaza a fi expediate de catre unitatea medicala si luarea de masuri pentru ca mijloacele de transport sa asigure integritatea produselor transportate;
-controlarea modului de pastrare si depozitare a lenjeriei produs-finit;
-verificarea respectarii conditiilor tehnice de manipulare in spalatorie, prin luarea de masuri pentru eliminarea cauzelor in cazul unor abateri;
-controlarea indeplinirii conditiilor de calitate pe intregul flux.
-testarea microbiologica si macrobiologica a lenjeriei finit

2. Propunerea financiara
-Oferta financiara va contine in mod obligatoriu si o nota de fundamentare a
pretului.
Pretul ofertat va fi pe unitatea de masura prevazuta in caietul de sarcini: pret /kg rufe
– in lei fara tva va fi mentinut nemodificat pe toata perioada de valabilitate a contractului.
Valoarea maxima  28000.00 lei la care se adauga TVA.

3.Modalitatea si conditiile de plata:
Plata la 30 zile de la emiterea facturii. Se va emite o singura factura lunar-la sfarsitul lunii pentru care a fost prestat serviciul.

Autoritatea contractanta va analiza prin comisia de evaluare a ofertelor, documentatia de atribuire inaintata, urmand ca in termen maxim de trei zile sa se comunice rezultatul procedurii.
Ofertele care nu indeplinesc conditiile de calificare vor fi respinse ca si oferte inacceptabile,( art.36 alin 1 din HG 925/2006), iar cele care nu indeplinesc criteriile stabilite in caietul de sarcini vor fi respinse ca oferte neconforme  (art.36 alin 2 din HG 925/2006).
Numai ofertele acceptabile(art.37 alin 1 din HG 925/2006) vor fi analizate din punct de vedere al pertului cel mai scazut, criteriu stabilit pentru atribuirea contractului.
Ofertantul castigator are obligatia de constituire a garantiei de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului, pana la data semnarii contractului de catre parti.

Contract de servicii
nr.  data 

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de servicii, între

Autoritatea contractanta SPITALUL CLINIC CF ORADEA , adresa sediu: str. Republicii, nr. 56, loc. Oradea, jud. Bihor, telefon: 0259 411581, fax: 0259 477201, cod fiscal 4208552, cont trezorerie RO71TREZ0765041XXX000272 reprezentată prin Dr.Chipurici Adrian Marius – Manager si Ec. Dacin Florin  – Director  financiar-contabil
în calitate de beneficiar, pe de o parte
şi
Operatorul economic  ……………….. adresă str. …………….,telefon ……………. numar de inmatriculare……………………cod fiscal…………………..……,cont (trezorerie, bancă) …………………………..reprezentat prin …………… în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.    contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.
b.    beneficiar şi prestator – părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.    preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.    servicii – activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e.    produse – echipamentele, maşinile, utilajele, etc şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f.    forţa majoră –  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 – Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 – Prestatorul se obligă să furnizeze servicii de spalatorie si curatatorie.
5. Preţul contractului
5.1 – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre beneficiar, este de …… ./ ……….
5.2 – Preţul contractului este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ……. luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin incheierea unui act aditional.
6.2. – Prezentul contract încetează să producă efecte la data de …………….
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe dupa semnarea acestuia de catre parti.
8. Documentele contractului
8.1 – Documentele contractului sunt:
– propunerea financiara si tehnica (oferta)
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
– prestatorul se obliga sa asigure capacitati de spalare de minim ……… de kg/luna; Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, vor fi conform legislatiei romane in vigoare si standardelor europene. Prestatorul va utiliza pentru prestarea serviciilor echipamente care sa fie dotate cu dispozitive electronice privind timpul de spalare si dezinfectie.
– prestatorul se obliga sa asigure delimitarea stricta a circuitelor de lenjerie murdara si respectiv curata conform normelor sanitare in vigoare;
– prestatorul se obliga sa asigure accesul din exterior catre cele doua spatii functionale – cea murdara si cea curata prin doua intrari separate;
– prestatorul se obliga sa asigure organizarea celor doua spatii functionale tinand cont de toate normele sanitare in vigoare;
– prestatorul se obliga sa asigure gestionarea stocului de lenjerie existenta printr-o evidenta stricta, care sa excluda posibilitatea sustragerii lenjeriei din incinta unitatii sanitare si sa raspunda de predarea-primirea lenjeriei murdare, respectiv a celei curate, prin procese verbale de predare-primire;
– prestatorul se obliga sa ofere un program de functionare si transport la si de la autoritatea contractanta;
– prestatorul se obliga sa constituie un stoc de piese de schimb si consumabile, cu utilajele ce vor deservi spalatoria, disponibil din momentul si pe toata durata derularii contractului;
– prestatorul se obliga sa asigure servicii de spalare, dezinfectie, spalare si calcare conform standardelor existente pentru unitatile sanitare prin instituirea management al calitatii pentru a indeplini standarele calitative cerute de autoritatea contractanta;
– prestatorul se obliga sa asigure termenele de predare-primire a lenjeriei (conform graficului intocmit de autoritatea contractanta);
– prestatorul se obliga sa asigure un mod de ambalare diferentiat in functie de procesul tehnologic la care este supus inventarul moale in saci textili ce se deschid singuri in masina de spalat (lenjerie de pat, halate, campuri operatorii etc.);
– prestatorul se obliga sa asigure verificare periodica a produsului finit prin testari microbiologice realizate in laboratoare autorizate, pe cheltuiala sa precum si punerea rezultatului analizei la dispozitia achizitorului;
10. Obligaţiile principale ale beneficiarului
10.1 – Beneficiarul se obligă să platească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către prestator.
10.2 – Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1 %pe zi de intarziere.
11.2 – În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pe zi de intarziere.
11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 – Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12. Alte resposabilităţi ale prestatorului
12.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică .
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
12.2 – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu solicitarile beneficiarului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12.3 – Prestatorul isi asuma intreaga responsabilitate privind detinerea autorizatiilor de exercitare a profesiei in concordanta cu serviciile prestate.
13. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
13.1 – Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le solicita şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1 – Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi financiara.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
15.2 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă perioadele de prestare convenite, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare convenite se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
15.3 – În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului.
16. Amendamente
16.1 – Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
17. Cesiunea
17.1 – Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.
17.2 – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
18. Forţa majoră
18.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 – Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
18.5 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 – Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
19.2 – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.
20. Limba care guvernează contractul
20.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
21.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi ………………. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,                        Prestator,
SPITALUL CLINIC CF ORADEA            .   
Manager,                         
Dr.Chipurici Adrian Marius            .

Director financiar – contabil,
Ec.DACIN FLORIN

Consilier juridic,
TURCUS FLORIN