1 Achizitii directe
2 Centralizator achizitii publice
3 Licitatii inchiriere spatii
4 Anunt – Invitatie participare-Ascensor
5 Anunt Invitatie la achizitii
6 Plan de achizitii publice
7 Achizitii reactivi
8 Achizitii publice servicii de curatenie
9 Achizitii publice servicii de spalare
10 Achizitii publice servicii curatenie
11 Achizitie publica de servicii catering,curatenie si spalatorie
12 Achizitie directa servicii de spalatorie si curatatorie
13 Invitatie de participare la achizitia publica de servicii medicale de psihiatrie.