MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC CF ORADEA

NR. 2818 DIN 05.07.2012

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura organizata pentruatribuirea prin achizitie directa a “contractului de prestari servicii Servicii medicale de specialitatea psihiatrie.

Valoarea estimata a achizitiei : 18.000 lei fara TVA

Codul CPV: 85121270-6 Servicii de psihiatrie sau psihologie.

Sursa de finanţare: bugetul Spitalului Clinic CF Oradea

Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

Obiectul achizitiei directe: incheierea unui contract de prestari de servicii medicale de specialitate psihiatrie

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de prestari de servicii

Documentele de calificare solicitate

· Se vor prezenta urmatoarele documente:

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului: (Formular) – prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 si 181 din ordonanta.

2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (CUI) de pe langa Tribunalele Teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizitiei.

Forma de prezentare – certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea “conform cu originalul”.

3. Fisa de informatii generale conform modelului prezentat in documentatia de atribuire si care sa cuprinda in mod obligatoriu datele de identificare ale ofertantului: denumire, cod fiscal, nr de inregistrare fiscala, adresa, nr. de telefon/ fax, contul deschis la Trezoreria, in care sa va face plata serviciilor ce fac obiectul contractului, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator.

. propunerea financiara,se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta, care va cuprinde pretul total al prestarii de servicii.

In Formularul de oferta, preţul va fi exprimat în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

· NU se accepta depunerea de oferte partiale

· NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

· NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa de Prestari servicii medicale de specialitatea psihiatrie pentru Spitalul Clinic CF Oradea“).

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa.

3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 12.07.2012, ora 11:00.

Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

1. scrisoarea de inaintare ( Formular)

Criteriul de atribuire: – pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante:Spitalul Clinic CF Oradea din Localitatea Oradea str. Republicii nr. 56 Judetul Bihor birou achizitii publice., la Stoica Viorela.

Data limită pentru depunerea ofertei este 12.07.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.07.2012, ora 11:00, la sediul Spitalului Clinic CF Oradea .

Formularele si caietul de sarcini pot fi descarcate de mai jos.

FileDescriptionFile size
Documentatie de calificare pentru achizitie derecta Spalatorie si Curatatorie.d 89 Kb